Kategoriler
Blog

Şirket Avukatı 2023

Şirket Avukatı 2023

Şirket avukatının çalışmalarının temel amacı, şirketin haklarını korumaktır. Şirketi hakları konusunda temsil eder. Şirket avukatı, şirkete yasal ve hukuki çözümler üretebilir.

Şirkete yasal ve hukuki konularda danışmanlık hizmeti de verebilir. Şirket avukatı, şirketin çıkarlarını korumak için şirketin yasal ve hukuki seçeneklerini değerlendirebilir.

 

 

Şirket avukatının görevleri nelerdir?

Bir şirket avukatının görevleri şunlardır:

1. Şirketin yasal durumunu her zaman gözden geçirmek ve korumak.

2. Şirketin haklarını korumak ve mevzuatı uygulamak.

3. Şirkete yönelik tüm mahkeme davalarını ve itirazlarını takip etmek.

4. Şirketin mali ve vergi durumunu düzenlemek.

5. Şirketin işlemlerinden doğan riskleri değerlendirmek ve yönetmek.

6. Şirketin tüm yasal meseleleri üzerinde çalışmak.

7. Yeni mevzuat ve yasal düzenlemeler hakkında bilgilendirmek.

8. Şirketin iç ve dış yasal işlemleri yürütmek.

9. Şirketin içinde bulunan kişiler arasındaki yasal işlemleri yürütmek.

ŞİRKET AVUKATI NASIL SEÇİLİR?

Bir şirket avukatı seçerken, öncelikle araştırma yapmak önemlidir.

Şirketinin ihtiyaçlarını karşılayacak bir avukatın seçilmesi önceliklidir. Avukatın tecrübesi ve başarısı, müşteri incelemeleri ve tarafsız otorite tarafından verilen derecelendirme kriterleri dikkate alınarak değerlendirilmelidir. Uygun bir avukat bulunduğunda, şirket ile avukat arasında uygun bir hukuki sözleşme yapılmalıdır.

Hangi Şirketlerin Tüzel Kişiliği Vardır?

Tüzel kişiliğe sahip şirketler şu şekilde sıralanabilmektedir:

Anonim Şirket
Limited Şirket
Kolektif Şirket
Komandit Şirket
Kooperatifler Tüzel kişiliğe sahip şirketler şirket borçlarına karşı 1.dereceden sorumlu olurlar.

Şirket Avukatı 2023

Şahıs Şirketlerinde Ortakların Sorumluluğu

Şahıs şirketlerinde ortaklar, şirketin borçlarına karşı sorumlu olurlar. Yani, bir şirketin borçlarından sorumlu olmak üzere, ortakların şirkete koydukları sermaye miktarı kadar sorumlu olurlar. Bu, özellikle borçlu tarafın borçlarını ödemeye yeterli olmayacak durumlarda geçerlidir. Şirketin borçlarından sorumlu olan ortaklar, ayrıca şirketin varlıklarının yeterli olmadığı durumlarda borçlarını ödemek için kendi varlıklarından sorumlu olabilirler.

 

Sermaye Şirketlerinde Ortakların Sorumlulukları

Sermaye şirketlerinde ortakların sorumlulukları, şirketin yasal ve yönetsel yükümlülüklerini karşılamak için yapılan ödemelerin karşılanmasından kaynaklanmaktadır. Ortakların öncelikli sorumluluğu, sermaye şirketine olan özsermayeleri ve özsermayeden değerleme yapan üçüncü taraflar için ödenen ortaklık payı ödemelerinin yapılmasıdır. Bu ödemeler, ortakların sermaye şirketinin özsermayesine koydukları paraya dayanmaktadır.

İkinci olarak, ortaklar, sermaye şirketinin giderlerini ödemekten sorumludurlar. Sermaye şirketlerinin giderleri, çalışanların ücretleri, vergi ödemeleri, finansman faaliyetleri, satış ve pazarlama harcamaları gibi kalemlerden oluşur. Ortaklar, sermaye şirketinin bu giderlerini karşılamak için yeterli sermaye olup olmadığını kontrol etmekten sorumludurlar. Sermaye şirketinin ödemeleri yapmak için kullanılan herhangi bir kaynak, ortakların özsermayeleri yerine geçmemelidir. Ortaklar, sermaye şirketinin yasal ve yönetsel yükümlülüklerini tam olarak karşılamak için özsermayelerinin korunmasından sorumludurlar.

Şirket Avukatı Ne Fayda Sağlar?

Şirket avukatı, şirketin haklarını ve çıkarlarını en iyi şekilde koruma ve kollama yetkisine sahiptir. Avukat, şirketin yasal işlemlerini yürütmekten sorumlu olur. Ayrıca, şirkete vergi ve kurumsal politikalar ile ilgili yardım sağlar.

Avukat, şirketin işlemlerini denetleme ve gerektiğinde uyarıda bulunma sorumluluğu da vardır. Şirketin haklarının söz konusu olduğunda, şirket avukatı en iyi şekilde müdahale edebilir ve işlemleri hızlı bir şekilde sonuçlandırabilir. Avukat, şirketin haklarını koruyacak ve onlara en iyi yasal yaklaşımı sağlayacaktır.

Şirket Avukatı Hangi Hizmetleri Kapsamaktadır?

Şirket avukatları, şirketlerin ve kurumsal yatırımcıların yasal ihtiyaçlarını karşılamak için bir çok hizmet sunarlar. Bu hizmetler arasında şirket kurulumu ve işlemleri, ticari işlemler, kurumsal yönetim, satın alma ve satış, konumlandırma ve sermaye artırımları, anlaşmalar, patent ve ticaret markaları, ticari işbirlikleri, ticari lisanslar, lisans ihlalleri, mülkiyet hakları, vergi davaları, çalışma ilişkileri ve kamuya açık uygulamalar ile ilgili konular yer almaktadır. Hukuki danışmanlık hizmetleri arasında, şirketlerin haklarını koruma ve ticari konularda haklarını kullanmalarını sağlamak amacıyla tavsiyeler de bulunmaktadır.

Şirketler İçin Ne kadar Sermaye Gerekir?

Şirketlerin ne kadar sermayeye ihtiyaç duyacağı, şirketin amacına, hizmet veya ürünlerine, pazarlara, üretim türlerine, maliyetlerine ve işlemlerine göre değişkenlik gösterebilir. Genel olarak, bir şirketin sermaye yatırımına ihtiyacı olacağı, şirketin boyutu, sektörü, gelecekteki stratejisi ve ürün ve hizmetleriyle ilgili maliyetlerine bağlıdır. Bazı şirketler çok düşük miktarda sermaye ile başlayabilirken, diğerleri çok daha fazla sermayeye ihtiyaç duyabiliyor.

Esas ya da kayıtlı sermaye anonim şirketlerde gündeme gelmektedir. Esas sermayeli şirket kanunda öngörülen sermayeye sahip olması gereken şirkettir. Kayıtlı sermayeli şirket ise sermaye artırımının yönetim kuruluna devredildiği sermaye türüdür. Buna göre esas sermayeli anonim şirket 50.000 TL ile kurulabiliyorken kayıtlı sermayeli şirket ise 100.000 TL ile kurulabilmektedir.

Esas sermayenin gündeme geldiği bir diğer şirket türü ise limited şirkettir. Limited şirketin kurulabilmesi için sahip olması gereken esas sermaye 10.000 TL’dir.

Komandit şirket ve kolektif şirket türünde ise sermaye gereksinimi bulunmamaktadır.

Kategoriler
Blog

Şirket Avukatlığı 2022

Şirket Avukatlığı 2022

Şirket avukatlığı nedir?

İstanbul başta olmak üzere Türkiye’de fazlalaşan nüfus karşısında tepkimelere dayanan ticari hayat yerini sözleşmelere hukukun ilke ve esaslarına bırakmıştır. Nitekim şirketler için kurumsallaşma artık gereksinim değil bir zorunluluk haline gelmiş bulunmakta. Kurumsallaşmayı tercih etmeyen ya da başaramayan şirketler varlıkları yönünden büyük kayıplarla karşılaşmaktadırlar.

Ticaret ve Şirketler Avukatlığı dünyada yer alan küresel gelişme ve yenilikleri, gerekli kuralları takip ederek müvekkil şirketin risk düzeyini analiz ederek müvekkiline önleyici avukatlık hizmeti sunar müvekkilinin karşılaşabileceği hukuki problem ve uyuşmazlıklar konusunda destek faaliyeti yürütür.

Florya Şirket Avukatı, herhangi bir şirketin kuruluş sırasında, hizmet verdiği süre içerisinde sermaye. artırımından, sözleşmelerin hazırlanmasına kadar birçok hukuki meseleleri içeren bir hukuki danışmanlık hizmetidir.

Şirket avukatı, bir şirkette her türlü hukuki danışmanlık hizmetini veren avukattır. Şirket avukatları için hukuk müşaviri ifadesi de kullanılmaktadır. Şirket avukatları anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlere hukuki hizmet vermektedir.

Şirket Avukatı Ne İş Yapar?

Şirketin kuruluşundan tasfiyesine kadar tüm hukuki prosedürlerde yol gösterir,
Şirketin hazırladığı tüm sözleşmeleri düzenler, karşı taraftan gelen tüm sözleşmelerin kontrolünü sağlar,
Şirketin sermaye arttırma veya azaltma işlemlerini yürütür,
Hukuki danışmanlık hizmeti vererek, şirketin ihtiyaç duyduğu tüm hukuki bilgileri sağlar,
Şirketin tüm tahsilat işlemlerindeki icra işlemlerini yürütür,
Şirket ile ilgili tüm vergi ihtilaflarına ilişkin hukuki işlemleri gerçekleştirir,

Şirket aleyhine açılmış davaların takibini sağlar, Şirket lehini dava açar.,
İş hukuku davalarında işçi ve işveren haklarını korur,
Şirket kuruluşu ve tescili,
Vergisel işlemler,
Şirketlerin her türlü faaliyeti için sözleşme hazırlanması, bunların güncellenmesi, değiştirilmesi, düzeltilmesi, sona erdirilmesi
Şirket birleşme ve devralmaları,
Şirket organlarının kurulması, toplanması vs. gibi süreçlerin takibi,
Şirketlerde hisse devri,
Şirketlerde sermaye artırımı – azaltımı,
Şirketlerin davacı veya davalı olarak yer aldıkları davaların takibi,
Alacak tahsili ve ilgili icra işlemlerinin takibi,
İnsan kaynakları birimlerine hukuki destek vermek,

Şirket Avukatlığı 2022

İş sözleşmelerinin revize edilmesi,
İşçi özlük dosyalarının ileride uyuşmazlığa mahal vermeyecek şekilde revizesi,
Maaş hacizlerine cevap verilmesi,
Fesih evraklarının tanzimi,
İşçilere yapılacak ihtarların iş hukuku mevzuatına uygun olarak düzenlenmesi/revize edilmesi,
İcra takiplerinin başlatılması ve haciz işlemlerinin gerçekleştirilmesi,

Vergi hukuku ve idare hukuku alanlarında davaların açılması ve itirazların yapılması gibi her alanda şirketinize hukuki destek sağlayacaktır.
Şirketlerin ticari faaliyetlerinde iş hukukuna ilişkin hukuki süreçlerin takibi
Şirketlere gelen ihtarname/ihbarnamelere gerekli cevapların verilmesi veya gerekli düzenlemelerin yapılması

Avukatlar şirketlerde ne iş yapar?

Hukuki danışmanlık hizmeti vererek, şirketin ihtiyaç duyduğu tüm hukuki bilgileri sağlar. Şirketin tüm tahsilat işlemlerindeki icra işlemlerini yürütür. Şirket ile ilgili tüm vergi ihtilaflarına ilişkin hukuki işlemleri gerçekleştirir. Şirket aleyhine açılmış davaların takibini sağlar.

Şirketlerde hukuk departmanı ne iş yapar?

Kamu kurumunda ya da şirkette, yasal düzenlemeleri, sözleşmeleri ve vergi gibi hukuki iş faaliyetlerini düzenleyerek, yönetimle birlikte hareket ederler ve etkin savunma stratejileri geliştirirler. Müvekkillerini temsil ederek, dava sürecini takip ederler.

Kurum avukatı özel iş alabilir mi?

Serbest avukatlar, özel hukuk tüzel kişileri ya da avukatlık büroları bünyesinden ücretli avukatlık yaparlar. … Bu tarz avukatların haricen iş takip etmesi kanunen yasak değildir. Ancak kamu avukatları haricen iş alamazlar. Sadece bünyesinde yer aldığı kamu tüzel kişiliğin işlerinde avukatlık hizmeti sunabilirler.

Zorunlu Şirket Avukatlığı

Ofisimiz Ticaret Hukuku, İş Hukuku, İcra ve İflas Hukuku alanında uzmanlık düzeyinde faaliyet göstermekte olup, şirketlerin avukatlık ve danışmanlık hizmeti ihtiyaçlarına çözüm sağlamaktadır.

Ayrıca 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun 35. maddesine göre Türk Ticaret Kanunu’na göre 2021 yılı için 250.000 veya daha fazla sermayesi bulunan şirketlerin sözleşmeli bir avukat bulundurmasını zorunlu kılmaktadır.
Bu düzenlemeye uymayan anonim şirketlere Cumhuriyet savcısı tarafından sözleşmeli avukat tayin etmedikleri her ay için asgarî ücretin iki aylık brüt tutarı kadar idarî para cezası verilir.

Anonim Şirketlerde Zorunlu Avukatın Verebileceği Danışmanlık Hizmetleri

Ticari defter ve kayıtlarda eksik veya hatalı düzenleme bulunmaması için hukuki denetim yapılması
Şirket ile üçüncü kişiler arasında yapılacak sözleşmelerin hazırlanması ve hazırlanmış bulunanların şirketin menfaatine revize edilmesi
Anonim şirketin taraf olacağı ortaklık sözleşmesi, danışmanlık sözleşmesi gibi ticari sözleşmelerin hazırlanması ya da hazırlanmış bulunanlara hukuki denetim yapılması

Uygulamaya koyulan yeni mevzuatın şirkete sunulması

Sonuç itibariyle, esas sermaye miktarının beş katı veya daha fazla esas sermayesi bulunan anonim şirketler ile üye sayısı yüz veya daha fazla olan yapı kooperatifleri sözleşmeli avukat bulundurmak zorundadır. İşbu şirketlerin hukuki her türlü konuda mevzuata uygun hareket edilmesi, ortaya çıkacak uyuşmazlıkların hukuka uygun biçimde çözülmesi ve yüklü miktarda idari para cezası ile karşı karşıya kalmamaları için söz konusu yükümlülükler usulüne uygun biçimde yerine getirilmelidir.

Şirketinize hukuki destek almak isterseniz 0545 381 08 26 nolu telefondan veya iletişim sayfasındaki formdan, Whatsapp hattımızdan bizimle irtibat kurabilirsiniz.

[njwa_button id=”7336″]

Asal Hukuk Danışmanlık olarak Şirket Avukatlığı ve Ticaret hukuku alanında uzman avukatlarımız ile İstanbul başta olmak üzere; Adalar Şirket Avukatı, Arnavutköy Şirket Avukatı, Adalar Şirket Avukatı, Arnavutköy Şirket Avukatı, Ataşehir Şirket Avukatı, Avcılar Şirket Avukatı, Bağcılar Şirket Avukatı, Bahçelievler  Şirket Avukatı, Bakırköy Şirket Avukatı, Başakşehir Şirket Avukatı, Bayrampaşa Şirket Avukatı, Beşiktaş Şirket Avukatı, Beykoz Şirket Avukatı, Beylikdüzü Şirket Avukatı, Florya Şirket Avukatı,Beşyol Şirket Avukatı, İncirli Şirket Avukatı ,Sefaköy Şirket Avukatı, Bağcılar Şirket Avukatı ,Beyoğlu Şirket Avukatı, Büyükçekmece Şirket Avukatı, Çatalca Şirket Avukatı, Çekmeköy Şirket Avukatı, Esenler Şirket Avukatı, Esenyurt Şirket Avukatı, Eyüpsultan Şirket Avukatı, Fatih Şirket Avukatı, Gaziosmanpaşa Şirket Avukatı, Güngören Şirket Avukatı, Kadıköy Şirket Avukatı, Kağıthane Şirket Avukatı, Kartal Şirket Avukatı, Küçükçekmece Şirket Avukatı, Maltepe Şirket Avukatı, Pendik Şirket Avukatı, Sancaktepe Şirket Avukatı, Sarıyer Şirket Avukatı , Silivri Şirket Avukatı, Sultanbeyli Şirket Avukatı, Sultangazi Şirket Avukatı, Şile Şirket Avukatı, Şişli Şirket Avukatı, Tuzla Şirket Avukatı, Ümraniye Şirket Avukatı, Üsküdar Şirket Avukatı, Zeytinburnu Şirket Avukatı ve Zincirlikuyu Şirket Avukatı ve ayrıca Bursa Şirket Avukatı , İzmir Şirket Avukatı ,Ankara Şirket Avukatı, Gebze Şirket Avukatı ve Tekirdağ Şirket Avukatı illerinde hizmet vermekteyiz.

Şirket Avukatlığı 2022

Şirket Avukatlığı 2022 Konuyla İlgili En Çok Aratılanlar;

Şirket Avukatı is İlanları,
Limited şirket avukatlığı,
Özel şirket avukatı maaşı,
Sözleşmeli şirket Avukatlığı,
Avukat Arayan şirketler,
Holding avukat maaşları,
Özel şirket avukatı maaşı,
Limited şirket avukatlığı,
Sözleşmeli şirket Avukatlığı,
Koç Holding avukat maaşları,
Şirket Avukatı is İlanları,
Avukat Arayan şirketler,
Holding avukat maaşları,
SÖZLEŞMELİ Avukat arayan kurumlar,
Avukat maaşları 2022 özel sektör,
Gümrük avukatı maaş,
Holding avukat maaşları,
Holding Avukatı olmak,
Koç Holding avukat maaşları,
Avukat maaşları özel sektör,
Vakıfbank avukat maaşları,
Serbest avukat maaşları,
Avukat maaşları 2022 özel sektör,
Gümrük avukatı maaş,
Holding avukat maaşları,
Holding Avukatı olmak,
Koç Holding avukat maaşları,
Avukat maaşları özel sektör,
Vakıfbank avukat maaşları,
Serbest avukat maaşları,
Sözleşmeli şirket Avukatlığı,
Şirket Avukatı is İlanları,
Koç Holding avukat maaşları,
Holding avukatı Nasıl Olunur,
Ticaret avukatlığı,
Şirket avukatı Ne iş Yapar,
Büyük şirketlerde avukat olmak,
Avukatlık şirketi,